1-jhar-2-bjd chod kar congress me samil hui youwak sri das ke stha.